ตำนานการสร้างเมืองหริภุญไชย 

       สำหรับเมือง  หริภุญไชย นั้นว่ากันว่าแต่เดิมนั้น ไม่ได้มีชื่อว่า เมืองเมือง  หริภุญไชย แต่ทีนี่เป็นเพียงแค่ชุมชนเพียงเท่านั้น  การสร้างเมืองหริภุญไชย ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับลุ่มแม่น้ำปิง ที่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่ามาก ตำนานเล่าว่าตรงบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงนั้น มีชุมชนน้อยใหญ่มากมาย  และหนี่งในนั้นก็คือ เมือง  หริภุญไชย  หรือว่าเมืองลำพูนในปัจจุบันนั่นเอง 

     ตามตำนานเล่าว่าก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะถูกเรียกว่าเมืองหริภุญชัยนั้นแต่เดิมเป็นเพียงแค่ชุมชนชุมชนหนึ่งเท่านั้นต่อมาได้มีฤาษีตนหนึ่งซึ่งมีนามว่าวาสุเทพได้มีการมายังชุมชนแห่งนี้และได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ หลังจากสร้างเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การสร้างเมืองหริภุญไชย ฤาษีวาสุเทพก็ได้มีการอัญเชิญพระนางจามเทวีซึ่งในขณะนั้นพระนางกำลังทำการปกครองบ้านเมืองอยู่ที่เมืองละโว้ให้มาช่วยปกครองเมืองที่ฤาษีวาสุเทพได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือเมืองหริภุญชัยนี่เอง โดยเหตุการณ์ที่มีการอัญเชิญพระนางจามเทวีมาปกครองเมืองหริภุญไชยนั้นเกิดขึ้นชั่วคราวประมาณปีพุทธศักราช 1200  

              แน่นอนว่าหลังจากที่พระนางจามเทวีได้รับการทูลเชิญจากฤาษีวาสุเทพพระนางก็ได้มีการนำข้าทาสบริวารที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระนางสมัยปกครองเมืองละโว้มาด้วยอีกทั้งยังมีการนำพระสงฆ์จากเมืองละโว้เดินทางมาที่เมืองหริภุญชัยนี้ด้วยซึ่งขั้นตอนการเดินทางมานั้นเนื่องจากว่าเมืองหริภุญชัยถูกสร้างขึ้นอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงดังนั้นจึงเดินทางจากเมืองละโว้มาที่เมืองหริภุญชัยผ่านทางน้ำนั่นเอง

           หลังจากที่พระนางจามเทวีได้ขึ้นครองราชย์และก่อตั้งเป็นเมืองหริภุญชัยพระนางเข้าเมืองหริภุญชัยเรื่อยมาและยังมีลูกหลานของพระนางที่สามารถปกครองบ้านเมืองหริภุญชัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเรื่อยมามีการเผยแพร่วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีต่างๆมาอย่างยาวนาน ภายใต้การดูแลและการปกครองของราชวงศ์ของพระนางจามเทวีสามารถปกครองเมืองหริภุญไชยได้นานถึง 600 ปีหลังจากนั้นช่วงประมาณปีพุทธศักราช 1824 เมืองหริภุญชัยก็ได้สูญเสียเอกราชให้แก่พระยามังรายซึ่งในขณะนั้นเมืองหริภุญชัยได้รับการปกครองในสมัยของพระเจ้ายาบ้า  และเมื่อกลายมาเป็นเมืองเอกราชของพระยามังรายดังนั้นเมืองหริภุญชัยจึงถือได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนล้านนาแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเอง   

       และนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมและฟื้นฟูเมืองหริภุญชัยมาเรื่อยๆภายใต้การปกครองของพระยากาวิละทำให้เมืองหริภุญชัยถูกมีการเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นเมืองลำพูนและมีความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่นั้นสืบมา   สำหรับเมืองหริภุญชัยนั้นนับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และโบราณเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บาคาร่า sa gaming